Zeilen IJsselmeer

De Vliegende Hollander heeft verschillende afvaarthavens afhankelijk van de vaartkalender deze zijn :
Voor het IJsselmeer : Amsterdam-Enkhuizen- Lemmer-Lelystad

Het IJsselmeer is een van de grootste zoetwaterreservoirs van West-Europa.
Het is een jong meer tot 1932 had de zee er vrij spel maar met het voltooien van de Afsluitdijk viel het tij weg en binnen twee jaar was het een zoetwatermeer. Na de aanleg van de Noordoostpolder en de Flevopolders werd het meer al flink verkleind. De aanleg van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad deelde het meer in twee delen. Het Markermeer zou ooit ingepolderd worden, maar dat is van de baan. We kunnen het grote zoetwaterreservoir in de toekomst goed gebruiken. De bodem van het IJsselmeer bestaat uit keileem, de schelpen die nu nog aanspoelen en bij Friesland soms nog banken vormen, stammen uit de tijd van de Zuiderzee. Het water waarmee het IJsselmeer wordt gevoed komt vooral van de IJssel. Het meer is nergens echt diep, alleen de Val van Urk haalt 5,5 meter beneden NAP. Die overheersende ondiepte betekent niet dat het een rustig meer is. Bij stevige wind kan het flink spoken en voor onervaren schippers is het een gevaarlijk water. De wind zorgt ook voor soms forse hoogteverschillen in het waterniveau die wel tot een meter kunnen oplopen.
P1030094
Het grote wateroppervlak, de ondiepte, de brede rietkragen en de zand- en schelpenbanken maken het IJsselmeer tot een ideaal gebied voor watervogels als eenden, zwanen, ganzen, aalscholvers, meeuwen en sterns en enkele steltlopers. Er worden niet minder dan 25 vogelsoorten genoemd waarvoor het IJsselmeer belangrijk is.
Ondanks intensieve visserij is het meer belangrijk als voedselbron voor viseters zoals fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, visdief,zwarte en reuzenstern. In het najaar en de winter verblijven er honderdduizenden watervogels om te ruien, te rusten en te foerageren. Topper onder de IJsselmeervissen is de spiering: een zeevis die voor zijn voortplanting zoete wateren opzoekt en die de afsluiting ‘overleefde’.
Voor moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen, snor, rietzanger zijn de buitenwaarden aantrekkelijk gebied. In de nazomer slapen er meer dan 10.000 zwarte sterns
AopZ_Vl_Holland_20100525_084 (Small)

Het meer wordt omarmd door slingerende dijken. De belangrijkste natuurwaarden biedt de Friese kust. Hier liggen van de Afsluitdijk tot Lemmer buitendijkse waarden, de meeste beheerd als natuurgebied.
Het IJsselmeer vervult een belangrijke functie als zoetwaterreservoir voor tijden dat er watertekorten optreden gedurende de zomerperiode. Er worden thans studies uitgevoerd om het spuibeheer op de Afsluitdijk (sluizen te Kornwerderzand)
aan te passen zodat vissen, denk aan glasaaltjes (jonge paling dus) uit de Saragossa Zee, het IJsselmeer kunnen bereiken.

De jaargetijden
Het IJsselmeer is véél water en daarom heel erg Hollands. Dat water weerspiegelt de seizoenen en zelfs de stemming van de dag. Het Hollands licht, door schilders zo geroemd, is hier altijd aanwezig. Het ijle ochtendlicht, het avondrood, de wind die het water rimpelt, een vergezicht vanaf de dijk.
De Hollandse kant van het IJsselmeer herinnert vooral aan gouden scheepvaarttijden. De beide afsluitdijken en de strakke kusten van de nieuwe polders staan voor technologisch
vernuft, de Friese kant is een mooie mengeling van oude en nieuwe natuur.
Strak gespannen zeilen doorbreken de horizon in de zomer. Maar zodra de scharen duikeenden uit het noorden neerstrijken is de zomer voorbij. Het spel van ijzige wind en

Lees hier meer over het sfeervolle oude vissersdorp Lemmer »